REGULAMIN

KOMITETU NAUK PRA- i PROTOHISTORYCZNYCH WYDZIAŁU I

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

§ 1

1. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu ,,Komitetem", powołany został Uchwałą nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

2. Komitet działa na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 619), a zwłaszcza jej art. 33-36 oraz tego Regulaminu.

§ 2

1. Komitet jest samorządną, ogólnopolską reprezentacją archeologii pradziejowej i starożytnej oraz archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych wraz z dyscyplinami z nimi współpracującymi, służącą integrowaniu środowiska uczonych całego kraju.

2. Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pre- i Protohistorycznych – Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (członka Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines de 1'UNESCO) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Archeologii Słowiańskiej.

§ 3

1. Do zakresu działania Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych PAN, zwanego dalej „Komitetem", należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.

2. Komitet w szczególności może podejmować takie działania jak:

1) rozważanie istotnych problemów zarówno dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet jak też ochrony i udostępniania dóbr kultury z dziedziny archeologii, wraz z analizą i oceną stanu oraz kierunków ich rozwoju a także organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych;

2) analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet oraz zakresie ochrony i udostępniania dóbr kultury z dziedziny archeologii;

3) współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędem Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawach ochrony i udostępniania dóbr kultury z dziedziny archeologii;

4) inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych z ich własnej inicjatywy lub na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;

5) współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

6) opracowywanie ekspertyz na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, a także doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu, a także publikacji z tego zakresu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;

7) ocena i formułowanie opinii w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz publikowanie serii wydawniczej ,,Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace" i innych wydawnictw związanych z jego działalnością;

8) analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych, w sprawach związanych z nadawaniem stopni naukowych i tytułu naukowego oraz prowadzenie działań zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;

9) inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pre- i Protohistorycznych oraz Międzynarodową Unią Archeologii Słowiańskiej:

a) koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z obu Uniami;

b) organizowanie konferencji naukowych w zakresie problematyki wchodzącej w zakres programów obu Unii;

c) propagowanie na ich forum osiągnięć polskiej nauki i upowszechnianie w kraju programów ich działania;

d) wnioskowanie o udziale w kongresach i konferencjach naukowych organizowanych pod auspicjami obu Unii osób uczestniczących;

e) wysuwanie przedstawicieli nauki polskiej do władz obu Unii.

10) opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

11) zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

12) rozwijanie współpracy z towarzystwami naukowymi oraz inne przedsięwzięcia służące integracji środowisk reprezentowanych przez Komitet;

13) Komitet wnioskuje do Prezesa PAN o przyznanie nagrody „Laur” w postaci dyplomu Autorom wybitnych, opublikowanych monografii z dyscyplin reprezentowanych w Komitecie;

14) inne sprawy podejmowane z inicjatywy Komitetu lub zlecone przez władze Akademii.

§ 4

1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz wybrani zgodnie z § 5 pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu honorowy przewodniczący Komitetu i honorowi członkowie Komitetu a także

członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu.

2. Komitet może dokooptować, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, do swojego składu specjalistów z zakresu ochrony i udostępniania dóbr kultury z dziedziny archeologii oraz przedstawicieli specjalistycznych towarzystw naukowych.

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa ,,Regulamin wyborów członków komitetu naukowego i jego organów", uchwalony przez Prezydium Akademii.

2. Powołanie składu osobowego Komitetu następuje na okres czteroletniej kadencji. Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komitetu nie został powołany, Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.

3. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

4. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, przyjęty w głosowaniu tajnym i zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Prezydium PAN może w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i uzyskany dorobek Komitetu, powołać przewodniczącego honorowego Komitetu.

5. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, przyjęty w głosowaniu tajnym, zebranie plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i uzyskany dorobek Komitetu, powołać członków honorowych Komitetu.

§ 6

1. Organami Komitetu, zgodnie z art. 35, pkt. 2 ustawy o PAN z dnia 30. 04. 2010 są;

1) Przewodniczący Komitetu,

2) Prezydium Komitetu.

2. Dla ważności uchwał Prezydium i zebrań plenarnych wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Prezydium Komitetu i Zebrania Plenarnego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

4. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

5. Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§ 7

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

3. Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia Prezydium Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia następuje drogą elektroniczną – e-mail, w wyjątkowych przypadkach tradycyjną pocztą – listownie lub telefonicznie.

4. Zebrania plenarne poświęcone są dyskusjom naukowym, wykonywaniu zadań wymienionych w § 3 oraz rozpatrywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu oraz innych spraw zgodnych z Ustawą o Polskiej Akademii Nauk i tym Regulaminem.

5. Zebranie plenarne Komitetu może delegować Prezydium Komitetu lub innej grupie członków Komitetu pełnienie funkcji sekcji krajowej międzynarodowej organizacji naukowej.

6. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

7. Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1) sposobu realizacji zadań Komitetu sformułowanych w § 3 Regulaminu;

2) przebiegu realizacji programów Komisji i Zespołów Komitetu;

3) uchwał pod adresem organów państwowych w sprawie sytuacji w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego oraz innych związanych z warunkami funkcjonowania dyscyplin skupionych w Komitecie.

§ 8

1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, ustala porządek obrad, kieruje bieżącą pracą Komitetu i czuwa nad realizacją zadań Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitet reprezentuje upoważniony zastępca przewodniczącego.

3. Przewodniczący może również zwołać posiedzenia, o których mowa w ust.1 na wniosek co najmniej 30 procent członków Komitetu.

§ 9

1. W skład Prezydium wchodzą, zgodnie z art. 35, pkt. 3 ustawy o PAN z 30.04.2010 wyłonieni w głosowaniu tajnym przez zebranie plenarne Komitetu:

1) przewodniczący,

2) jeden do trzech zastępców przewodniczącego, zgodnie z decyzją Komitetu,

3) sekretarz,

4) oraz inne osoby wybrane przez członków Komitetu w określonej przez Komitet liczbie nie większej niż 7.

2. W skład Prezydium mogą być wybierane i powoływane, zgodnie z pkt. 3, 4, 5 i 6 tego paragrafu, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

3. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału I PAN.

4. Przewodniczący Komitetu, zgodnie z pkt. 7 art. 35 uchwały o PAN z 30.04.2010 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje

5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu – wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu – powołuje Dziekan Wydziału I PAN.

§ 10

Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

§ 11

1. W celu wykonywania zadań wymienionych w § 3 mogą w strukturze Komitetu działać, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego, w myśl § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011) następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

a) komisje,

b) sekcje,

c) komitety redakcyjne,

d) zespoły zadaniowe.

2. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu.

3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i termin ich działania.

4. W skład zespołów, o których mowa w ust. 3 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

5. Powołane i zatwierdzone przez Wydział I PAN organa wewnętrznej struktury Komitetu przygotują projekty zakresu swoich działań, które po zaakceptowaniu przez Prezydium Komitetu zostaną przedstawione Dziekanowi Wydziału I.

6. Komisje Komitetu, sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych oraz zespoły zadaniowe są powoływane na okres kadencji Komitetu uchwałą zebrania plenarnego.

7. Uchwała w sprawie powołania w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji Dziekana Wydziału I PAN, który także powołuje ich przewodniczących.

8. Przewodniczącym komisji, sekcji lub zespołu może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu na daną kadencję.

9. Komisje liczą od 5 do 12 członków. Zespoły zadaniowe Komitetu liczą od 3 do 7 członków. Liczbę członków sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych określa na wniosek ich przewodniczących Prezydium Komitetu, stosownie do potrzeby.

10. Skład komisji, zespołów zadaniowych oraz sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych, proponowany przez ich przewodniczących, zatwierdza Prezydium Komitetu i podaje je do wiadomości na najbliższym zebraniu plenarnym Komitetu. W tym samym trybie dokonuje się ewentualnych zmian składu w trakcie danej kadencji.

11. Członków komisji, sekcji i zespołów zadaniowych Komitetu powołuje przewodniczący Komitetu, z upoważnienia Dziekana Wydziału I PAN. Na wniosek przewodniczących komisji, sekcji i zespołów, w tym samym trybie powoływani są, w razie potrzeby, ich zastępcy i sekretarze.

12. Czteroletnie i roczne programy pracy komisji, sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych oraz zespołów zadaniowych, zatwierdzane są przez Prezydium Komitetu.

13. Komisje i zespoły zadaniowe mogą występować z inicjatywami i opiniami zewnętrznymi za pośrednictwem lub przy wcześniejszej akceptacji Prezydium Komitetu lub Przewodniczącego Komitetu.

15. Zasady funkcjonowania sekcji międzynarodowych organizacji naukowych w ramach Komitetu określane są każdorazowo przez Komitet w drodze odrębnych uchwał.

16. Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego serii ,,Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace" i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu oraz ww. serii na wniosek przewodniczącego Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I PAN. Członków Komitetu Redakcyjnego powołuje przewodniczący Komitetu. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie ww. osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z Dyrektorem tej placówki.

17. Przewodniczący komisji, sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych, zespołów zadaniowych oraz Redaktor Naczelny wydawnictw Komitetu, przedstawiają działalność kierowanej przez siebie jednostki zebraniu plenarnemu Komitetu co najmniej raz w ciągu każdej kadencji.

§ 12

1. Korespondencja i inne wystąpienia Komitetu kierowane na zewnątrz podpisywane są przez przewodniczącego Komitetu, jego zastępców lub sekretarza.

2. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet drogą odrębnych uchwał.

3. Zmiana Regulaminu Komitetu wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków z uwzględnieniem pozostałych zasad określonych w § 6 ust. 2.

§ 13

Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Mirosławę Marody w dniu 25.04.2012 r.